And get down with the irrelevant funk to make ya jump
With the fly human being. Watch me freak it in Korean:
Chu-ri ka-pi pyura mulla kara
Nu gu-nya nada na-na-nun Redman,
Na-bo-da challan, non hana-do upda... Ah, forget it


Best Redman joke ever.